Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sara Santesson

Sara Santesson

Universitetsadjunkt

Sara Santesson

Kompetensportfölj för dokumentation, reflektion och progression

Författare

 • Susanne Pelger
 • Sara Santesson

Summary, in Swedish

Vad är en kompetensportfölj? En samling arbetsprover som visar upp den egna kompetensen? En elektronisk plattform för dokumentlagring? En övning i reflektion och utveckling? I denna rapport samlas erfarenheter från medarbetare vid Lunds universitet som under perioden 2015–2016 har arbetat med kompetensportföljer – för studenter och lärare.

Rapporten redovisar resultat från tre delprojekt:
• Utveckling av ett elektroniskt portföljverktyg.
• Utveckling, implementering och utvärdering av reflektionsuppgifter i tre ämnesmiljöer.
• Analys av lärares upplevelser av att skriva pedagogisk portfölj.

Att dokumentera och reflektera över sin utveckling eller sitt lärande leder till fördjupade kunskaper och nya insikter, det vittnar både studenter och lärare i studien om. En annan upplevelse som delas av båda grupperna är att reflektion över den egna praktiken eller det egna lärandet får positiva konsekvenser för förhållningssättet till lärande. Den som blir medveten om sin egen utveckling får helt enkelt lust att fortsätta utvecklas.
Studien visar hur reflektionsuppgifter kan användas i utbildningen för att förmå studenter att sätta upp mål och identifiera behov av kunskap. Därigenom kan reflektionsuppgifter skapa motivation för fortsatt lärande. Reflektionsuppgifter utvecklar också studenternas förmåga att reflektera över sitt lärande. Studenter som förstår sin lärandeprocess visar en vilja att fortsätta utmana sig själva och försätta sig i lärorika situationer. Slutsatsen blir att studenten genom att reflektera formar sitt framtida lärande, men att läraren måste lära studenten att reflektera.

För studenter kan en kompetensportfölj också kasta ljus över det som normalt inte syns i kursbetygen, men som har stor betydelse i arbetslivet, nämligen generella kompetenser. Den redogör för insikter och erfarenheter som studenten utvecklat under sin utbildning och kan synliggöra samarbetsförmåga, kommunikativ kompetens och social kompetens i allmänhet.

Även lärare framhåller värdet av att dokumentera och reflektera över sin utveckling. De vittnar om hur arbetet med en pedagogisk portfölj hjälper dem att gå från intuition till vetenskapligt grundad pedagogik, ett mera systematiskt tillvägagångssätt i undervisningen och en vilja att utvecklas vidare i sin pedagogiska praktik.
Sist men inte minst vill vi lyfta fram den tillfredsställelse som arbetet med en kompetensportfölj skänker. Lärare upplever hur reflektionen över den egna praktiken ger en ökad trygghet i lärarrollen. Studenter som reflekterar över sin utveckling och kompetens känner självförtroendet växa.

Arbetet med en kompetensportfölj kan således vara utvecklande, på ett både intellektuellt och personligt plan. Men att dokumentera och reflektera är en färdighet. Utan styrning riskerar reflektionerna att bli generella upprepningar av kursmål eller platta beskrivningar av händelseförlopp. Skribenter, i synnerhet studenter, behöver instruktioner, övning, goda exempel och respons för att utveckla sin förmåga att dokumentera och reflektera. Råd och rekommendationer för arbetet med kompetensportföljer finner du sist i rapporten.

Avdelning/ar

 • Kansli N
 • Utbildningsvetenskap
 • Institutionen för kommunikation och medier

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Ämne

 • Natural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities

Nyckelord

 • lärande
 • undervisning
 • Portfolio
 • högre utbildning
 • reflektion
 • Lärande & digitala resurser

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-983907-1-1
 • ISBN: 978-91-983907-0-4